Lớp học:

PLACES

park /pɑːk/

noun

công viên

There are trees and flowers in the park. (Có nhiều cây cối và hoa trong công viên.)