Lớp học:

WORK AND PLAY

past /pɑːst/

adjective

quá khứ, dĩ vãng

We study past and present events in Viet Nam and around the world. (Chúng tôi học về những sự kiện đã qua và hiện tại ở Việt Nam và trên toàn thế giới)