Lớp học:

THE ENVIRONMENT

pesticide /ˈpestɪsaɪd/

noun

thuốc trừ sâu

We don’t use pesticides like those farmers. (Chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu như những người nông dân kia.)