Lớp học:

YOUR HOUSE

photo /ˈfoʊtoʊ/

noun

bức ảnh, tấm hình (chụp)

Here is a photo. (Đây là một bức ảnh.)