Lớp học:

MY FRIENDS

photograph /ˈfoʊtəɡræf/

noun

bức ảnh, bức hình, ảnh chụp (viết tắt là photo)

Here is her photograph. (Đây là bức ảnh của cô ấy.)