Lớp học:

WORK AND PLAY

piano /piˈænəʊ/

noun

dương cầm, đàn pi-a-nô

Ba learns to play the piano (Ba học chơi đàn dương cầm)