Lớp học:

LET'S EAT!

pineapple /ˈpaɪnæpl/

noun

quả dứa, quả thơm

Let’s buy a papaya and a pineapple. (Hãy mua một quả đu đủ và một quả dứa)