Lớp học:

PLACES

place /pleɪs/

noun

nơi chốn, nơi, chỗ, địa điểm, vị trí

I don’t have place to go (Tôi không nơi chốn để đi)