Lớp học:

LET'S EAT!

plate /pleit/

noun

cái đĩa, cái dĩa

Hoa set the table with plates. (Hoa bày dĩa lên bàn.)