Lớp học:

THINGS I DO

play /pleɪ/

verb

chơi

I play games (Tôi chơi trò chơi)