Lớp học:

OUT AND ABOUT

please /pliːz/

adverb

làm ơn, vui lòng

Please take my bag ( Làm ơn mang cái túi của tôi theo)