Lớp học:

THE ENVIRONMENT

pollution /pəˈluːʃn/

noun

sự ô nhiễm

Where does the pollution come from? (Sự ô nhiễm đến từ đâu?)