Lớp học:

YOUR HOUSE

post office /poʊst ˈɒfɪs/

noun phrase

bưu điện

Near the apartment there is a post office. (Có một bưu điện gần căn hộ.)