Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

pray /preɪ/

verb

cầu, cầu nguyện, cầu khẩn, cầu xin

She used to pray before going to bed. (Cô ấy thường cầu nguyện trước khi đi ngủ.)