Lớp học:

WORK AND PLAY

preposition /ˌprepəˈzɪʃn/

noun

giới từ

There are many kinds of prepositions. (Có nhiều loại giới từ.)