Lớp học:

WORK AND PLAY

present /ˈpreznt/

adjective

hiện tại, hiện thời

We study past and present events in Viet Nam and around the world. (Chúng tôi học về những sự kiện đã qua và hiện tại ở Việt Nam và trên toàn thế giới)