Lớp học:

AFTER SCHOOL

president /ˈprezɪdənt/

noun

chủ tịch

Ba is the president of the stamp collector’s club (Ba là chủ tịch câu lạc bộ những người sưu tầm tem)