Lớp học:

BACK TO SCHOOL

pretty /ˈprɪti/

adverb

khá, tương đối, vừa phải

Everything is pretty good (Mọi thứ khá ổn)