Lớp học:

WORK AND PLAY

price /praɪs/

noun

giá tiền, giá cả

That is not the price of bananas (Nó không phải là giá của những trái chuối)