Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

primary school /ˈpraɪməri skuːl/

noun

trường tiểu học, trường cấp một

Lan used to walk past the mosque on her way to primary school. (Trước đây Lan đã từng đi ngang qua nhà thờ Hồi Giáo trên đường đến trường tiểu học.)