Lớp học:

COMPUTERS

printer /ˈprɪntər/

noun

máy in

Dad, the printer isn’t working. ( Bố ơi, máy in không hoạt động.)