Lớp học:

WORK AND PLAY

problem /ˈprɒbləm/

noun

vấn đề

I see your problem. (Tôi hiểu vấn đề của bạn rồi.)