Lớp học:

STUDY HABITS

promise /ˈprɑːmɪs/

verb

hứa, đảm bảo, cam đoan

Tim promised to try his best in learning Spanish. (Tim đã hứa sẽ cố gắng hết sức để học tiếng Tây Ban Nha.)