Lớp học:

STUDY HABITS

pronounciation /prənʌnsiˈeɪʃn/

noun

cách phát âm, sự phát âm

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. (Cô Jackson nói rằng con nên siêng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơn.)