Lớp học:

COMPUTERS

properly /ˈprɑːpərli/

adverb

hoàn thiện, hoàn chỉnh

Have you connected it properly? (Con đã kết nối nó đúng chưa?)