Lớp học:

STUDY HABITS

proud /praʊd/

adjective

tự hào, hãnh diện, tự trọng (thường đi kèm với of)

I’m proud of you, Tim. (Mẹ rất tự hào về con, Tim ạ.)