Lớp học:

WORK AND PLAY

question /ˈkwestʃən/

noun

câu hỏi

I try to answer teacher’s questions.(Tôi cố gắng trả lời các câu hỏi của giáo viên.)