Lớp học:

THINGS I DO

radio /ˈreɪdioʊ/

noun

vô tuyến, phát thanh, ra-đi-ô

He listens to the radio (Tôi nghe radio)