Lớp học:

THINGS I DO

read /riːd/

verb

đọc

I read books (Tôi đọc sách)