Lớp học:

AFTER SCHOOL

rehearse /rɪˈhɜːs/

verb

diễn tập

Her group is rehearsing a play for the school anniversary celebration (Đội của cô đang điễn tập một vở kịch cho buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường)