Lớp học:

THE MEDIA

remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

noun

thiết bị điều khiển từ xa

Viewers are able to ask questions about the show by using their remote control. (Người xem có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa.)