Lớp học:

WORK AND PLAY

repair /rɪˈpeə(r)/

verb

sửa, sửa chữa, tu bổ

He learns to repair a car. (Anh ấy học cách sữa chữa ô tô)