Lớp học:

WORK AND PLAY

report card /rɪˈpɔːt/ /kɑːd/

noun phrase

phiếu thành tích học tập, thẻ báo cáo

Miss Jackson gave me your report card (Cô Jackson gửi mẹ phiếu thành tích học tập của con)