Lớp học:

WORK AND PLAY

report /rɪˈpɔːt/

noun

báo cáo, bản tường thuật

Miss Jackson gave me your report card (Cô Jackson gửi mẹ phiếu thành tích học tập của con)