Lớp học:

OUT AND ABOUT

ride /raɪd/

verb

đi, cưỡi, lái

I am riding my bike (Tôi đang lái xe đạp)