Lớp học:

WORK AND PLAY

right /raɪt/

adjective

tốt, đúng, phải, chính xác, hợp lý

I know my answer is right. (Tôi biết câu trả lời của tôi là đúng.)