Lớp học:

LET'S EAT!

ripe /raip/

adjective

chín, đã ăn được rồi

They aren’t ripe. (Chúng chưa chín.)