Lớp học:

PLACES

river /ˈrɪvər/

noun

dòng sông

There is a river and a lake. (Có một dòng sông và một cái hồ.)