Lớp học:

AT HOME

room /ruːm/

noun

phòng, căn phòng

This is my living room (Đây là phòng khách)