Lớp học:

LET'S EAT!

salt /sɔ:lt/

noun

muối

She added salt to the spinach. (Cô ấy đã thêm muối vào cải bó xôi)