Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

same /seɪm/

adverb

như nhau, như thế, cũng như thế, vẫn như vậy

Maryam was impressed because Ha Noi and Kuala Lumpur were the same. (Maryam bị ấn tưởng bởi sự giống nhau của Hà Nội và Kuala Lumpur.)