Lớp học:

AT SCHOOL

school /skuːl/

noun

trường học

This is my school (Đây là trường của tôi)