Lớp học:

OUT AND ABOUT

sea /siː/

noun

biển, biển cả, biển khơi

Fly over the sea (Bay vượt qua biển khơi)