Lớp học:

MY FRIENDS

seem /si:m/

verb

có vẻ như, dường như, coi bộ

You seem happy. (Bạn trông có vẻ vui nhỉ.)