Lớp học:

MY FRIENDS

sentence /ˈsentəns/

noun

câu

Which sentence tells you that Hoa is older than Nien? (Câu nào nói cho bạn biết Hoa lớn tuổi hơn Niên?)