Lớp học:

LET'S EAT!

set /set/

verb

sắp xếp, bố trí, dọn, bày

Hoa set the table with plates. (Hoa bày dĩa lên bàn.)