Lớp học:

WORK AND PLAY

shoes /ʃuːz/

noun

đôi giày

This is my running shoes (Đây là đôi giày chạy bộ của tôi)