Lớp học:

AFTER SCHOOL

should /ʃəd/

modal verb

nên

What should we do? (Chúng ta nên làm gì?)