Lớp học:

AFTER SCHOOL

so /səʊ/

adverb

quá, rất, vô cùng

I’m so sorry (Tôi rất xin lỗi)