Lớp học:

WORK AND PLAY

song /sɒŋ/

noun

bài hát

It’s my favourite song (Nó là bài hát yêu thích của tôi)